Mats Odell försvarar Vattenfall med uppdiktade argument

Mats Odell skrev en insändare i SvD den 5:e augusti 2013. Insändaren har fått 134 kommentarer hittills. I princip säger ingen emot honom i någonting trots att grova faktafel finns i insändaren. Så jag tänkte sätta bettet i Odell och ge er fakta som visar att hans argument inte håller.

En politiskt kortsluten elmarknad där grön el garanteras lönsamhet medan marginalerna på traditionell el pressas av låga elpriser är bara en av flera viktiga orsaker till Vattenfalls problem efter Nuon-förvärvet.

Det finns två länder Odell återkommer till i insändaren, Sverige och Tyskland.

Vi börjar med Sverige. Här är det enda stödet till vindkraft elcertifikat. Dessa gav under 2012 stöd till elproducenter för grön el om 200 kr per producerad MWh. I Sverige fungerar inte Odells argument, vindkraft kostar 50-90 öre/KWh att producera och stödet från elcertifikat ger bara 20 öre per producerad Kwh. Elpriset har legat runt 30 öre/KWh på marknaden under 2012. Detta innebär att majoriteten av vindkraftverken i Sverige gjorde förlust under 2012 - de har inte alls garanterats någon lönsamhet. 30 öre för såld el + 20 öre för elcertifikaten ger 50 öre / KWh. Eftersom elen anses kosta 50-90 öre/KWh så gjorde vindkraften i bästa fall ett nollresultat under 2012, de allra flesta gjorde förlust.

Statistik om elcertifikaten kan hämtas hos Svenska Kraftnäts verktyg Cesar.

Vi fortsätter med Tyskland så snart jag fått tag på tillräcklig data om elpriserna och stöden.

Att skapa stabila och förutsägbara spelregler för elproduktionen i Europa och successivt fasa ut snedvridande subventioner är den viktigaste frågan för den som verkligen vill slå vakt om Vattenfalls framtid och inte bara plocka billiga politiska poäng.

Här levererar Mats Odell i min mening en bra poäng. Problemet med argumentet är att Mats Odell stödjer baskraft. Baskraft som i Sverige utgörs av Kärnkraft och Vattenkraft. Dessa båda energislag har problem som sopas under mattan och faktiskt utgör en subvention som Odell själv är emot.

Vattenkraften orsakar skador på miljön. Främst fisket tar stor skada där vi näst intill utrotat många arter i Östersjön pga vattenkraften. En stor fara för fisken är att dammarna stängs för att spara vatten till senare. Fiskens rom som gärna ligger längs älvens kanter efter vattenkraftverken torkar ut och dör när vattnet slutar rinna till och älven sjunker ner till en liten rännil. Även andra skador uppstår. Se organsiationen Älvräddarna för mer information om vattenkraftens mörkade baksidor. Sålänge vattenkraften inte tar sitt miljöansvar och håller jämna flöden genom älvarna så kan vattenkraften ge ett artificiellt lågt pris - en klar och tydlig subvention genom att samhället tillåter vattenkraftsägarna att externalisera sina kostnader. Någon annan får betala mellanskillnaden mellan ett miljömässigt bra pris på vattenkraftsel och det verkliga priset som tas ut som orsakar miljöskador.

Kärnkraften i Sverige sägs producera el för ca 22 öre / KWh. De flesta som förespråkar kärnkraft stirrar sig blinda på denna siffra och inser inte att våra kärnkraftverk byggdes för länge sedan. De har dålig säkerhet, de byggdes i statlig regi utan att behöva skaffa sig lån till marknadsränta. De har ännu idag försäkringar som endast täcker en bråkdel av vad en kärnkraftsolycka kostar - även det en klar och tydlig externalisering av kostnader som samhället tillåter. När vi tittar på vad nybyggd kärnkraft kostar så hittar man siffran 50-90 öre per producerad KWh. Känns den siffran igen? Ja det är samma pris som vindkraft kostar. Kärnkraften har fördelen av att kunna ge jämnare kraft än vindkraft. Dock hävdar jag att kärnkraftens pris fortfarande vid denna nivå är subventionerad genom att man ännu inte löst avfallsfrågan på ett betryggande sätt. Man räknar i Sverige med att det saknas 30 miljarder kronor i kärnavfallsfonden. Att låta kärnkraftverken fortsätta producera avfall men inte betala tillräckligt för att kunna ta hand om det är en klar och tydlig subvention. Det har ändå gått 50 år sedan vi började med kärnkraft och ännu är frågan inte löst. Tror någon på allvar att denna fråga någonsin kommer att lösas? Jag tror att man inte löser frågan eftersom man vet att det gör kärnkraft dyrare än andra energislag. Läser man kommentarerna till Odells insändare ser man också att många kommentarer handlar om att kärnkraften kommer att bli fantastiskt billig när vi bygger kärnkraftverk som kan använda det gamla avfallet som bränsle. Problemet är att sådana reaktorer har provats av många olika slag både i forskningssyfte och kommersiellt. Ingen sådan reaktor har blivit ekonomiskt lönsam och de har haft högre olycksfrekvens än vanliga kärnkraftverk av generation 2 och 3+. Det finns en bra rapport om breederreaktorer här för den som vill läsa mer om varför det är osannolikt att det blir någon räddning.

Varje gång det börjar blåsa störtdyker elpriserna, vilket tidvis tvingar priset under noll för att elöverskottet ska gå åt. Detta drabbar dock inte vind- och solenergin, som på olika sätt garanteras inkomster oavsett elpris.

Solv och vindkraftsel behöver ett elpris över 30 öre / KWh i Sverige för att vara lönsam med stöd.
Om Odells siffror stämmer och elproducenten får 40 öre / KWh i Tyskland så behöver de ett elpris på över 10 öre / KWh för att vara lönsamt. Självklart drabbar ett lågt elpris även frön el.

Jag kommer att fortsätta bemöta fler argument i Odells insändare framöver.

Publicerad: 2013-08-07
Senast ändrad: 2015-03-28

comments powered by Disqus