Vattenkraft kan inte balansera vindkraft

Påstående

Att vattenkraften skulle kunna balansera vindkraft är förstås en myt som vindmastkramarna gärna håller sig fast vid. Om nu vindkraften ska användas för att pumpa tillbaka vattnet så undrar man ju....när ska de då leverera el?

När vinden ändrar styrka snabbt och är lite byig så ändras produktionen alldeles för snabbt från vindkraftverken - vattenkraften kan inte ändra sin produktion lika fort därför kan man inte balansera vindkraft med vattenkraft!

Korta svaret

Vindkraften levererar i första hand el till nätet direkt. När det börjar blåsa mer så sänker vattenkraften sin produktion så att summan av alla energislag producerar lika mycket el som det förbrukas. Mixen i elnätet består då av mer vindkraft och mindre vattenkraft. När det senare blåser mindre så ökar man på vattenkraften. Detta är det vanligaste scenariot och fungerar på samma sätt som när vattenkraften producerar mer under sommaren då kärnkraftverken byter bränslestavar och utför underhåll och därmed producerar mindre el.

Att vattenkraften inte kan balansera vindkraften eftersom vindens styrka varierar så snabbt under kort tid är ogrundat. Vindkraftverken står inte på exakt samma ställe - det produceras därför ett snitt även om det blåsten varierar snabbt. Vattenkraften behöver endast balansera snittet från alla vindkraftverk - inte produktionen från varje enskilt vindkraftverk varje sekund som om det vore det enda vindkraftverket i världen. Ett producerar mer, det andra som står 400 meter bort producerar mindre. Nästa sekund är det tvärtom, men snittet rör sig mycket långsamt och är mer beroende på längre väderfenomen än korta vindbyar.

Detaljer

De produkter du har som använder el ser inte skillnad på om en elektron som rör sig i elnätet producerats via vindkraft eller vattenkraft. I praktiken kan man inte ens veta vilken portion av elen som kommer varifrån. I elnätet finns en mix av all den produktion som förs in i nätet; vattenkraft, kärnkraft, kraftvärme, vindkraft, solkraft m.m.

Ibland får vi underskott i elproduktionen, ibland överskott.

När det finns ett underskott av el importerar vi el från andra länder som har överskott. Detta sker redan idag där Danmark säljer el delvis producerad med vindkraft till både Norge och Sverige på blåsiga dagar. Norge använder redan denna el för att pumpa upp vatten i sina dammar. De säljer ofta el till Sverige, Danmark och Nederländerna och får el från oss när vi har överskott.

För att balansera vindkraften behöver vattenkraften ha överkapacitet, det har den redan idag för att kunna balansera bortfall av kärnkraft samt högre elförbrukningen vid köldknäppar. Istället för att balansera kärnkraft kan den utnyttjas till att balansera uppskattningsvis 30% av vår elproduktion på årsbasis från vindkraft. Det är den siffra som dyker upp om och om igen i rapporter.

Om det skulle bli så att det ändå blir ett överskott av el, kanske är vattenmagasinen fulla och vattenkraften måste gå för att inte skapa översvämmingar, ja då kan man istället för att minska produktionen av vindkraften använda överskottselen för att pumpa upp vatten i vattenmagasinen i andra länder och därmed buffra el från blåsiga dagar till vindstilla dagar. Den extra energi som då finns i vattendammen finns där pga vindkraften. När vattenkraften producerar el från detta vatten så är det vindkraftens förtjänst - utan vindkraften hade vattenkraften inte kunnat producera den elen och vi hade då fått importera el istället vid elbrist. På detta sätt kan man jämna ut produktionskurvan och därmed även priset som är beroende av tillgång och efterfrågan. Detta sker redan mellan Nederländerna och Norge.

Både vattenkraften och vindkraften varierar i sin produktion från år till år. Vissa år är det så kallade torrår och vattenkraften kan då inte producera så mycket el - det kan röra sig om åtskilliga tiotals procent mellan våtår och torrår vilket behöver tas i beaktande när man ser till helheten. Genom att länka fler länders elnät så minskar vi riskerna och kan primärt använda den mest miljövänliga elen och starta sämre elproduktion först när den verkligen behövs.

Bilden måste ses i sin helhet och där är vindkraften en del av den mix som producerar elen och delen som produceras av vindkraft kommer att fortsätta att öka, särskilt eftersom vindkraft blir allt mer lönsamt.

Publicerad: 2010-06-13
Senast ändrad: 2015-03-28

comments powered by Disqus