Vindkraften gör elräkning dyr genom elcertifikaten

Påstående

"Medelpris per elcertifikat, period 2010-01-10 - 2011-01-10: 294.39 kr.
Det är alltså per MWh. Dividera med 1000 och avrunda så får du 30 öre/kWh.
Där har du vad vi betalar för vindkraften."

Korta svaret

294 kr är vad producenter av förnyelsebar el får i stöd per producerad MWh. 30 öre/KWh är inte vad konsumenter betalar per köpt KWh eftersom inte all el är berättigad till elcertifikat. Detta stöd går för övrigt även ut till vattenkraft, biokraftvärme med mera, vindkraften får enbart en del av detta stöd.

Se det såhär; när du köper el så betalar du 3-7 öre extra för din el per KWh oavsett om det är kärnkraftsel eller vattenkraftsel du köpt. Ditt elhandelsbolag köper elcertifikat för endast en del av denna el. Det gör de från de elproducenter som producerat förnyelsebar el under året och fått elcertifikat för sina producerade MWh. Andelen kallas kvot och den varierar mellan 0% och 20% från 2006-2035 när systemet upphör.

Stödet är så utformat att man får stöd för varje MWh man producerar, inte för hur verkets märkeffekt. Det du betalar på din elräkning för stöd till just vindkraften år 2010 var således 40 öre (elcertifikatets spotpris) * 0,19 (kvotplikt) * 0,19 (vindkraftens andel) = 2 öre/KWh. Det är en mycket liten summa gentemot elens kostnad som är ca 40-50 öre per KWh normalt. 2010 var också ett ovanligt dyrt år ur elcertifikatssynpunkt. Under 2013 blir siffran hälften, ca 1 öre/KWh för vindkraft.

Detaljer

Förnyelsebar elproduktion som är berättigad till elcertifikat

I rapporten "Detaljerade uppgifter kvotplikt" från Energimyndigheten kan vi se hur mycket förnelsebar el som producerades 2010 och fick stöd från elcertifikatsystemet. Detta är siffrorna i rapporten vi är intresserade av:

År Vind Vatten Sol Biobränsle Torv Totalt Vindkraften % av totalt
2002 500000 1700000 0 4300000 - 6500000 7,6%
2003 maj-dec 455642 963637 4 4218276 0 5637559 8,1%
2004 864546 1968242 6 7670779 544782 11048355 7,8%
2005 939125 1798717 5 7925790 634012 11297649 8,3%
2006 988340 2018520 20 8593538 556380 12156798 8,7%
2007 1431644 2195347 19 9049654 579622 13256286 10,8%
2008 2000308 2607349 129 9599312 834193 15041297 13,3%
2009 2489935 2449190 212 9765983 871437 15576757 15,7%
2010 3486077 2611044 276 11162847 792437 18052681 19,3%
2011 6104135 2703186 556 10338565 657438 19803880 30,8%
2012 7162867 3145650 1028 10583712 550734 21443991 33,4%
20028
 500 000 1 700 000 0 4 300 000 - 6 500 000 
2003 maj-dec 455 642 963 637 4 4 218 276 09
 5 637 559 
2004 864 546 1 968 242 6 7 670 779 544 782 11 048 355 
2005 939 125 1 798 717 5 7 925 790 634 012 11 297 649 
2006 988 340 2 018 520 20 8 593 538 556 380 12 156 798 
2007 1 431 644 2 195 347 19 9 049 654 579 622 13 256 286 
2008 2 000 308 2 607 349 129 9 599 312 834 193 15 041 291 
2009 2 489 935 2 449 190 212 9 765 983 871 437 15 576 757 
2010 3 486 077 2 611 044 276 11 162 847 792 437 18 052 681 

Detaljerade uppgifter Kvotplikt 2002-2013

Värdet på elcertifikat, elcertifikatsavgift

Oftast betalar företagskunder spotpris för elcertifikat medans privatkunder har ett fast pris på elcertifikat som bara justeras årligen för att minska kostnaderna för administration på kundernas lilla produktion.

Hur stor andel av elen som en elhandlare säljer som måste backas upp av elcertifikat styrs via den så kallade kvotplikten. Om kvoten är 0.20 skall elhandlaren ha köpt elcertifikat för 20% av all el som de säljer till oss slutkunder.

Här är en graf över elcertifikatets spotpris från 2006-2013. Grafen är hämtad från Ekonomifakta.

 

Kvotplikt

Kvoten är fastställd fram till 2035 utifrån hänsyn till förväntade ny anälggningar, utfasning av stöd till befintliga anläggningar osv. En anläggning kan bara få elcertifikatsstöd under 15 år.

År Kvot Sverige Kvot Norge
2003 0,074 -
2004 0,081 -
2005 0,104 -
2006 0,126 -
2007 0,151 -
2008 0,163 -
2009 0,170 -
2010 0,179 -
2011 0,179 -
2012 0,179 0,030
2013 0,135 0,049
2014 0,142 0,069
2015 0,143 0,088
2016 0,144 0,108
2017 0,152 0,127
2018 0,168 0,146
2019 0,181 0,165
2020 0,195 0,183

Fullständig tabell fram till 2035 finns i "ET2012_30w.pdf", sidan 37.
År 2035 kommer kvotplikten att vara 0,008 och den sjunker stadigt från 2027 - 2035.

Vad blir elcertifikatsavgiften på min faktura?

Om vi tittar på stödet till vindkraft från våra elräkningar så var det t.ex. i juli 2013:
Elcertifikat: 180 kr/MWh / 1000 = 18 öre/KWh.
Kvot för 2013: 0.135
Avgifter för kvotplikt och annan administration tillkommer här men är en liten avgift.
Elcertifikatsavgift 2013: ~3-4 öre/KWh.

Elcertifikatsystemet 2012 (ET2012_30w.pdf)

Personliga tankar

Vi kan se att inget annat energislag mäktar med den tillväxttakt vindkraften håller.

För vattenkraft handlar det om fortsatt utbyggnad är svår då vattenkraften redan tryckt ned flera arter som är beroende av fria älvar för sin överlevnad till utrotningsgränsen.

Sol är fortfarande ett skämt i Sverige, och jag tror att det så förblir. Om något dumt stöd av solel införs kanske det ändras - eftersom solen ger så extremt lite på vintern hoppas jag att något sådant stöd aldrig införs eftersom det ger en onödig belastning på våra elnät och vår reglerkraft.

Det ser ut som om vindkraften får för mycket stöd med tanke på hur stark tillväxten är.

 

Publicerad: 2010-06-13
Senast ändrad: 2015-03-28

comments powered by Disqus