Vindkraft fakta

Vindkraft är energi som utvinns ur vinden - en förnybar och outsinlig källa av energi. Vindkraften har utnyttjats i årtusenden, till segelbåtar, väderkvarnar, vattenpumpar och mycket annat.

År 1888 byggdes det första vindkraftverket som producerade el. Det producerade el i 20 år, mycket har hänt sedan det verket startade.

Vindkraftens framsteg

Moderna vindkraftverk har en tornhöjd på 100 meter. Anledningen till det är att varje fördubbling av tornets höjd ger tillgång till 10% hårdare vind. Mängden energi i vinden ökar inte linjärt med vindhastigheten, utan i kubik. Det finns många faktorer som väger in hur mycket el ett vindkraftverk producerar, men om man sätter upp ett vindkraftverk med 50 meter högt torn och ett annat med 100 meter högt torn kommer det högre tornet att producera 34% mer om båda verken i övrigt är likadana. Verken kräver också mindre underhåll eftersom vinden är jämnare, turbulens som uppstår på lägre höjd sliter på verkens mekanik.

Vindkraft som byggs på land ger idag el till samma pris som nybyggd kärnkraft. Många drömmer om att alla i världen enbart skall använda 100% förnyelsebar el. Det är givet att det kommer att ske eftersom de fossila bränslena kommer att bli svåra att få tag på redan inom ett decennium. Alla förnyelsebara energislag blir också billigare och billigare för varje år som går, medan fossila energislag och kärnkraft tvärtom blir dyrare.

Det största problemet vindkraft och solel står inför är att vinden inte alltid blåser och solen inte alltid skiner. Eftersom vi vill ha el dygnet runt, året runt, så behövs balanskraft. Vattenkraften vi lyckligtvis har i Sverige har beräknats kunna balansera vindkraft motsvarande 30% av vår totala elproduktion. Vindkraften stod 2010 för 3% av vår elproduktion - vi har med andra ord långt kvar med vindkraftsutbyggnaden innan vi når taket.

Kostnader och priset på vindkraftsel

Vindkraftsel kostar idag mellan 35 och 80 öre per KWh utan subventioner av något slag. Det är ungefär en femtedel av vad det kostade år 1980 då vindkraftsel kostade mellan 175 och 400 öre per KWh. Det finns bara ett energislag idag som är billigare än vindkraft och det är vattenkraft. Kärnkraften som många håller fram som den bästa lösningen på våra energibekymmer kostar från nyproducerade verk mellan 50 och 90 öre per KWh. På grund av tillgången på uran på marknaden och det växande antalet reaktorer i världen anser de flesta att kärnkraften kommer att fortsätta bli dyrare.

Vindkraftverk drar nytta av storskalighet. Ju större de byggs, desto effektivare blir de. Detta följer av naturens lagar, där vindkraften drar större nytta av storskalighet än solkraft. En anledning till det är att vindkraftverk har vingar som sveper en cirkulär yta - dubbla vingarnas längd och du sveper fyra gånger större yta. det krävs inte mycket mer material för att förlänga vingarna till det dubbla, men mängden energi som kan utvinnas ökar kraftigt. Materialforskning och datorberäkningar och modellering är en anledning till att vindkraftverken kunnat bli så effektiva som de nu är, och de kommer att bli större. Det finns vindkraftverk i drift som vid maximal effekt (mellan 10 och 25 m/s vind) ger 7 MW. Det motsvarar förbrukningen från 2000 villor.

År 2020 räknar man med att det kommer att finnas vindkraftverk som ger 20 MW vid god vind, och som också kan ge god effekt vid svagare vind

Publicerad: 2010-09-05
Senast ändrad: 2015-04-06

comments powered by Disqus